تابلو سنگی “چهار قل”

نوشته از جنس سنگ طبیعی و هنر دست خطاط ماهر

ابعاد تقریبی: 21 * 26

440,000 تومان