لیوان بزرگ با چاپ ذکر « السلام علی الحسین »

لیوان بزرگ

با چاپ ذکر « السلام علی الحسین »

ابعاد تقریبی: