آموزش به دست آوردن سایز انگشت، جهت خرید انگشتر

جهت بدست آوردن سایز انگشت خود برای سفارش و تغییر سایز انگشتر، از طریق آموزش زیر اقدام نمایید.

هنگام ثبت سفارش، سایز را در بخش توضیحات سفارش درج نمایید.

صافات