تابلو سنگی “آیت الکرسی”

تابلو نفیس « آیت الکرسی »

نوشته از جنس سنگ طبیعی و هنر دست خطاط ماهر

ابعاد تقریبی: 21 * 26

440,000 تومان