تسبیح سنگی جاسپر 100 دانه سایز متوسط

تسبیح سنگ جاسپر

سایز متوسط

جنس : سنگ طبیعی

باتوجه به طبیعی بودن سنگ، امکان تفاوت جزئی در رگه ها و شجر سنگها وجود دارد.

تعداد دانه ها : 100 عدد

کیفیت : درجه یک