تسبیح سنگی جاسپر 33 دانه سایز کوچک

تسبیح سنگ جاسپر

سایز کوچک

جنس : سنگ طبیعی

باتوجه به طبیعی بودن سنگ، امکان تفاوت جزئی در رگه ها و شجر سنگها وجود دارد.

تعداد دانه ها : 33 عدد

کیفیت : درجه یک

150,000 تومان