تسبیح سنگی جید زرد تراشدار (معروف به شرف الشمس) 100 دانه سایز متوسط

تسبیح سنگی جید زرد 100 دانه سایز متوسط

تسبیح سنگی جید زرد تراشدار

(معروف به شرف الشمس)

جنس : سنگ طبیعی

باتوجه به طبیعی بودن سنگ، امکان تفاوت جزئی در رگه ها و شجر سنگها وجود دارد.

تعداد دانه ها : 100 عدد

کیفیت : درجه یک

198,000 تومان