تسبیح سنگی جید زرد (معروف به شرف الشمس) 100 دانه سایز بزرگ

تسبیح سنگی جید زرد

(معروف به شرف الشمس)

سایز بزرگ

جنس : سنگ طبیعی

باتوجه به طبیعی بودن سنگ، امکان تفاوت جزئی در رگه ها و شجر سنگها وجود دارد.

تعداد دانه ها : 100 عدد

کیفیت : درجه یک