تسبیح سنگی جید زرد (معروف به شرف الشمس) 33 دانه سایز متوسط

تسبیح سنگی جید زرد 33 دانه سایز متوسط

تسبیح سنگی جید زرد

(معروف به شرف الشمس)

جنس : سنگ طبیعی

باتوجه به طبیعی بودن سنگ، امکان تفاوت جزئی در رگه ها و شجر سنگها وجود دارد.

تعداد دانه ها : 33 عدد

کیفیت : درجه یک

200,000 تومان