تسبیح سنگی حدید صینی (چینی) 100 دانه سایز متوسط

تسبیح سنگی حدید صینی

تسبیح سنگی حدید صینی (چینی)

سایز متوسط

جنس : سنگ طبیعی

باتوجه به طبیعی بودن سنگ، امکان تفاوت جزئی در رگه ها و شجر سنگها وجود دارد.

تعداد دانه ها : 100 عدد

کیفیت : درجه یک

105,000 تومان