تسبیح سنگی دلربا 100 دانه سایز متوسط

تسبیح سنگی دلربا

سایز متوسط

امکان تفاوت جزئی در رگه ها و شجر سنگها وجود دارد.

تعداد دانه ها : 100 عدد

کیفیت : درجه یک