تسبیح سنگی صدفی تراشدار 33 دانه سایز کوچک

تسبیح سنگ صدفی

سایز کوچک

جنس : سنگ طبیعی تراشدار

باتوجه به طبیعی بودن سنگ، امکان تفاوت جزئی در رگه ها و شجر سنگها وجود دارد.

تعداد دانه ها : 33 عدد

کیفیت : درجه یک