تسبیح سنگی عقیق شجری 100 دانه

تسبیح سنگی عقیق

جنس : سنگ عادی

تعداد دانه ها : 100 عدد

کیفیت : درجه یک