تسبیح سنگی عقیق صورتی 100 دانه سایز متوسط

تسبیح سنگی عقیق

جنس : سنگ طبیعی

باتوجه به طبیعی بودن سنگ، امکان تفاوت جزئی در رگه ها و شجر سنگها وجود دارد.

تعداد دانه ها : 100 عدد

کیفیت : درجه یک