تسبیح سنگی عقیق طرح ام البنین 100 دانه سایز متوسط

تسبیح سنگی عقیق

طرح ام البنین (به تسبیحی که سنگ های آن از رنگ های مختلف تشکیل شده باشد، ام البنین گفته میشود)

سایز متوسط

جنس : سنگ طبیعی

باتوجه به طبیعی بودن سنگ، امکان تفاوت جزئی در رگه ها و شجر سنگها وجود دارد.

تعداد دانه ها : 100 عدد

کیفیت : درجه یک

175,000 تومان