تسبیح سنگی عقیق طرح ام البنین 33 دانه سایز متوسط

تسبیح سنگی عقیق

طرح ام البنین (به تسبیحی که سنگ های آن از رنگ های مختلف تشکیل شده باشد، ام البنین گفته میشود)

جنس : سنگ طبیعی

باتوجه به طبیعی بودن سنگ، امکان تفاوت جزئی در رگه ها و شجر سنگها وجود دارد.

تعداد دانه ها : 33 عدد

کیفیت : درجه یک