تسبیح شاه مقصود افغانستان اصل 33 دانه سایز بزرگ (رنگ شده)

تسبیح زیبای شاه مقصود افغانستانی اصلی

رنگ شده

سایز بزرگ

تعداد دانه ها : 33 عدد

باتوجه به طبیعی بودن سنگ، امکان تفاوت جزئی در رگه ها و شجر سنگها وجود دارد.

ضمانت: تضمین اصالت تسبیح با این موسسه می باشد